Ile trwa odbiór lokalu gastronomicznego przez Sanepid?

Sanepid ma 14 dni roboczych na odbiór lokalu gastronomicznego od dnia wpłynięcia wniosku o odbiór. Wniosek można złożyć listownie, przez ePuap lub osobiście.

Inspektor Sanepidu sprawdza, czy lokal spełnia wymogi sanitarne określone w przepisach prawa. Dotyczy to między innymi:

 • czystości i higieny lokalu,
 • stanu technicznego urządzeń,
 • warunków przechowywania i przygotowywania żywności,
 • obsługi klienta,
 • oznakowania lokalu.

Jeśli lokal spełnia wszystkie wymogi, inspektor Sanepidu wydaje pozytywną opinię i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, inspektor Sanepidu wydaje negatywną opinię i wyznacza termin do ich usunięcia. Lokal może zostać otwarty dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań sanitarnych.

Co jeżeli ten termin nie zostanie zachowany?

W przypadku niezachowania terminu do usunięcia nieprawidłowości, inspektor Sanepidu może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5000 złotych. Dodatkowo, lokal może zostać zamknięty do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Kary pieniężne mogą być nakładane na właściciela lub zarządcę lokalu gastronomicznego, a także na osobę prowadzącą działalność gospodarczą w tym lokalu.

Aby uniknąć kary, należy terminowo usunąć nieprawidłowości wskazane przez inspektora Sanepidu. W przypadku problemów z ich usunięciem, należy skontaktować się z inspektorem w celu ustalenia nowego terminu.

Co jeżeli Sanepid nie zachowa ustawowego terminu?

W przypadku niezachowania ustawowego terminu na odbiór lokalu gastronomicznego przez Sanepid, właściciel lub zarządca lokalu może złożyć skargę do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Skargę można złożyć pisemnie, przez ePuap lub osobiście.

W skardze należy wskazać, że Sanepid nie dochował ustawowego terminu na odbiór lokalu gastronomicznego. Należy również wskazać, jakie szkody wynikły z tego powodu.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny może nakazać Sanepidowi usunięcie nieprawidłowości. Dodatkowo, może nałożyć karę pieniężną na inspektora Sanepidu, który nie dochował ustawowego terminu.

W przypadku stwierdzenia, że Sanepid nie dochował ustawowego terminu na odbiór lokalu gastronomicznego, właściciel lub zarządca lokalu może również ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Odszkodowanie należy wykazać przed sądem.

Oto przykładowy wzór skargi do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

Do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [nazwa miasta]

Skarżący: [Imię i nazwisko] [Adres]

Skarga na niezachowanie ustawowego terminu na odbiór lokalu gastronomicznego

Wnoszę skargę na niezachowanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w [nazwa miasta] ustawowego terminu na odbiór lokalu gastronomicznego o nazwie [nazwa lokalu].

W dniu [data] złożyłem/am do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w [nazwa miasta] wniosek o odbiór lokalu gastronomicznego o nazwie [nazwa lokalu]. Wniosek został zarejestrowany pod numerem [numer rejestracji].

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) stanowi, że odbiór lokalu gastronomicznego powinien nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku.

W dniu [data] upłynął ustawowy termin na odbiór lokalu gastronomicznego. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w [nazwa miasta] nie dokonała odbioru lokalu w terminie.

W związku z powyższym, wnoszę o:

 • nakazanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w [nazwa miasta] niezwłocznego dokonania odbioru lokalu gastronomicznego o nazwie [nazwa lokalu],
 • nałożenie kary pieniężnej na Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w [nazwa miasta] za niezachowanie ustawowego terminu na odbiór lokalu gastronomicznego,
 • zwrot kosztów postępowania.

Dodatkowo, wnoszę o odszkodowanie za szkody, jakie poniosłem/am w związku z niezachowaniem ustawowego terminu na odbiór lokalu gastronomicznego. Szkody te szacuję na kwotę [kwota].

Załączniki:

 • Wniosek o odbiór lokalu gastronomicznego,
 • Dowód nadania wniosku,
 • Zaświadczenie o wpisie lokalu gastronomicznego do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Z poważaniem, [Imię i nazwisko]

Ważne jest, aby skarga była sporządzona w sposób formalny i zawierała wszystkie niezbędne informacje.

przedsiębiorca, marketer, UX, grafik, projektant, publicysta, pizzaiolo:) Mówi biegle po hiszpańsku i angielsku. Zna również język włoski i niemiecki. Często nazywany „człowiekiem orkiestrą”. Jego znakiem rozpoznawczym są czerwone okulary oraz wieczny uśmiech. Ekspert od wielu lat związany z branżą HoReCa (Hotele Restauracje Catering). Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi. Doradza firmom takim jak: IKEA, KAUFLAND, BP i CINEMA CITY. Prywatnie – podróżnik, aktywista, liberał, miłośnik squasha oraz zapalony rowerzysta. Entuzjasta nowych technologii oraz nowoczesnego, ergonomicznego i funkcjonalnego designu. KONTAKT: T: +48 / 535 427 876 E: ceo@horecaplus.pl W: https://horecaplus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *