Jak i do kiedy rozliczyć koncesję na alkohol?

Sprzedajesz alkohol? Masz czas na rozliczenie tylko do 31 stycznia!

Istnieją trzy kategorie koncesji umożliwiające sprzedaż napojów alkoholowych:

 • Kategoria A, czyli pozwolenie na sprzedaż piwa oraz napojów alkoholowych z zawartością alkoholu do 4,5%
 • Kategoria B, czyli pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z zawartością alkoholu od 4,5% do 18%, nie wliczając w to piwa
 • Kategoria C, czyli pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z zawartością alkoholu powyżej 18%.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do rozliczenia koncesji na alkohol do 31 stycznia roku kolejnego po tym, za który składane jest rozliczenie. Oznacza to, że np. rozliczenie koncesji za rok 2023 musi zostać złożone do 31 stycznia 2024 roku.

Rozliczenie koncesji na alkohol składa się z następujących elementów:

 • Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.
 • Opłata za korzystanie z koncesji.

Oświadczenie o wartości sprzedaży należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. Opłatę za korzystanie z koncesji można wnieść na konto urzędu gminy, w której przedsiębiorca posiada koncesję.

Aby prawidłowo obliczyć koncesję, należy pobrać raporty z systemu POS lub kasy fiskalnej za sprzedaż alkoholu w roku poprzedzającym. W oświadczeniu należy podać wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych.

W przypadku kilku punków sprzedaży napojów alkoholowych oświadczenie składa się osobno za każdy punkt.

Należy pamiętać, że wartości muszą być dokładne – bez zaokrąglania groszy.

Wysokość opłat za korzystanie z koncesji na alkohol zależy od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Opłata wynosi:

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000

lub

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wpłaca się:

 • jednorazowo, do 31 stycznia ​roku objętego zezwoleniem

lub

 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września ​roku objętego zezwoleniem

W przypadku gdy termin ważności zezwolenia obejmuje tylko część roku kalendarzowego, przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Wysokość opłaty proporcjonalnej oblicza się według następującego wzoru:

opłata proporcjonalna = opłata roczna * liczba dni ważności zezwolenia w danym roku / liczba dni roku kalendarzowego

Przykład:

 • Opłata roczna za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł.
 • Zezwolenie zostało wydane 1 marca 2020 r. i wygasa 31 maja 2020 r.
 • W 2020 r. jest 365 dni.
opłata proporcjonalna = 525 zł * 105 / 365 = 147,90 zł

Opłatę proporcjonalną należy wnieść jednorazowo do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zezwolenie było ważne.

Ważne:

 • Przedsiębiorca sam oblicza wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia. Gmina nie wydaje w tym zakresie decyzji.
 • Nawet jeżeli przedsiębiorca wpłacił za dużo, gmina zwróci nadpłaconą kwotę, nie wydając żadnego rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 18 ust 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.), w przypadku niedopełnienia w terminach (o których w art. 111 ust 7 cytowanej ustawy) obowiązku złożenia oświadczenia oraz dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa.

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane, grozi za to grzywna.

Oświadczenie o rocznej sprzedaży alkoholu podczas imprez zamkniętych

Formularz oświadczenia o rocznej wartości sprzedanego alkoholu w punkcie sprzedaży ma zastosowanie również do oświadczenia o rocznej sprzedaży alkoholu podczas imprez zamkniętych. W oświadczeniu wpisz swój numer zezwolenia.

Oferujemy doradztwo w zakresie przygotowania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem info@horecaplus.pl

Urząd Miejski Wrocławia udostępnił online bezpłatny Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WZORY OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU POPRZEDNIM:

przedsiębiorca, marketer, UX, grafik, projektant, publicysta, pizzaiolo:) Mówi biegle po hiszpańsku i angielsku. Zna również język włoski i niemiecki. Często nazywany „człowiekiem orkiestrą”. Jego znakiem rozpoznawczym są czerwone okulary oraz wieczny uśmiech. Ekspert od wielu lat związany z branżą HoReCa (Hotele Restauracje Catering). Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi. Doradza firmom takim jak: IKEA, KAUFLAND, BP i CINEMA CITY. Prywatnie – podróżnik, aktywista, liberał, miłośnik squasha oraz zapalony rowerzysta. Entuzjasta nowych technologii oraz nowoczesnego, ergonomicznego i funkcjonalnego designu. KONTAKT: T: +48 / 535 427 876 E: ceo@horecaplus.pl W: https://horecaplus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *